ESPD står for European Single Procurement Document. Dette er et felleseuropeisk egenerklæringsskjema som benyttes i offentlige anskaffelser, og er obligatorisk i anskaffelser over EU-terkselverdi.

Utfylt skjema tjener som en foreløpig dokumentasjon på at det ikke foreligger grunner for å avvise leverandøren fra konkurransen, og at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene. I Mercell finner du seksjonene III - Avvisningsgrunner og IV - Kvalifkasjonskrav under fanebladet "Evaluering".

Veileder om ESPD kvalifikasjonskrav finner du her ESPD kvalifikasjonskrav

 

Aktiver ESPD i Mercell

I kunngjøringer over EU-terskelverdi er ESPD som standard aktivert i Mercell. Du kan også aktivere ESPD dersom du ønsker å bruke det på konkurranser under EU-terskelverdi.

For å aktivere ESPD går du til fanebladet "Betingelser", og huker av for "Bruk ESPD i Mercell". 

mceclip0.png

 

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

Disse kan ikke fjernes fra kunngjøringer over EU terskelverdi

01_ESPD__1_.png

 

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

 

Disse kan ikke fjernes fra kunngjøringer over EU terskelverdi. Gjelder i Attest for skatt og mva. i Norge.

OBS

Husk at Skatte- og momsattest ikke er definert som et kvalifikasjonskrav. Det er altså en avvisningsårsak og trenger derfor ikke listes opp som et kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget.

 

03_ESPD.png

 

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKESUTØVELSEN

Feltene i seksjon C er ikke avhuket som obligatoriske, så her kan oppdragsgiver velge om de ønsker at leverandøren skal besvare punktene eller ikke.

Disse feltene er i stor grad harmonisert med kan-avvisningsreglene i forskriften i § 24-3 (3).

OBS

Husk at dersom du velger å ikke huke av ett eller flere av disse kravene, fraskriver du deg samtidig muligheten til å avvise en leverandør på bakgrunn av det gjeldende forholdet.

 

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

I seksjon D er det åpnet for at leverandøren skal bekrefte at de nasjonale avvisningsgrunner ikke kommer til anvendelse. Husk at du må referere til de gjeldende avvisningsgrunnene i konkurransegrunnlaget. 

 05_ESPD.png

 

De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD i to tilfeller.

Dette gjelder for det første avvisningsgrunnene i § 24-2 annet ledd hvor det er angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav.

For det andre gjelder det avvisningsgrunnen i § 24-2 tredje ledd bokstav i hvor det er angitt at leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet. Avvisningsgrunnen i skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

På grunn av disse forskjellene mellom anskaffelsesforskriften og EU-direktivet om offentlige anskaffelser/standardskjemaet for ESPD, må oppdragsgiver angi disse avvisningsgrunnene som nasjonale avvisningsgrunner i anskaffelsesdokumentene.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig