Besvarelse av ESPD-skjema

ESPD-skjemaet er et felles europeisk egenerklæringsskjema hvor leverandørene bekrefter at de oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger grunnlag for avvisning i henhold til de kravene som fremkommer i skjemaet.

Første steg i utfyllingen er del  Del II Opplysninger om leverandør. 

Offisiell liste over godkjente leverandører?

Dersom det er relevant, skal leverandøren angi om en han er registrert på en offisiell liste over godkjente leverandører eller har en tilsvarende attest for sertifisering, jf. § 17-2. I § 17-2 er det gitt regler om hvilke attester leverandørene kan fremlegge som alternativ dokumentasjon for at kvalifikasjonskravene eller utvelgelseskriteriene er oppfylt, eller for fravær av avvisningsgrunner.

I Norge er dette punktet foreløpig ikke relevant, siden det ikke eksisterer en offisiell liste per i dag. Generelt er derfor svaret på dette spørsmålet "Nei". 

 

Er du i stand til å fremlegge attest for skatt og mva.?

Er leverandøren i stand til å fremlegge en attest for betaling av skatter, avgifter og trygdeavgifter eller å fremlegge opplysninger som setter oppdragsgiver i stand til å innhente opplysningene kostnadsfritt i en database i en EØS-stat?

Her skal du svare "Ja". Dersom denne attesten ligger tilgjengelig på web, kan du også oppgi adressen i feltet nedenfor. Dette er imidlertid foreløpig ikke vanlig praksis.

04_ESPD_2.png

 

 

VIKTIG

Du skal kun invitere den samme leverandøren under ett av de nedenstående punktene. Dersom du inviterer den samme leverandøren under flere punkter vil du ikke få levert tilbudet.

 

Opplysninger om deltakelse i konsortium

Deltar leverandøren i konkurransen sammen med andre?

Et «konsortium» er flere firmaer/foretak som samarbeider, men som fortsatt er selvstendige, juridiske enheter. Det kan være to eller flere firmaer som går sammen i en gruppe. Fra bygge- og anleggsprosjekter er mange kjent med prosjekteringsgrupper av ingeniører og arkitekter, som kan være en type konsortium. Et «arbeidsfellesskap» mellom flere entreprenører, kan også være et konsortium, når de opptrer på en lignende måte. Både materialleverandører og andre leverandører kan gå sammen i et konsortium.

Her skal du svare "Nei" dersom man ikke deltar i konkurransen i et konsortium. 

Dersom dere deltar i konkurransen sammen med andre, skal du svare "Ja", og beskrive ditt firmas rolle i gruppen. Du må også invitere alle de øvrige i samarbeidet til å besvare ESPD-skjemaet. Les mer om dette her Fylle ut ESPD-skjema med underleverandør/samarbeidspartner

05_ESPD_2.png

 

Opplysninger om underleverandører leverandøren støtter seg på

Støtter leverandør seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene i del IV og eventuelle kriterier og regler fastsatt i del V nedenfor?

Hva betyr dette egentlig?

Hvis ditt firma ikke oppfyller alle kvalifikasjonskravene som er oppgitt i konkurransedokumentene eller i ESPD-skjemaet del IV, kan du benytte deg av underleverandører som oppfyller kravene.

Det kan f.eks. være at ditt firma ikke har tilstrekkelige referanseoppdrag eller økonomisk kapasitet til å oppfylle kravene. I slike tilfeller kan du støtte deg på underleverandører.

Hvis ditt firma er et datterselskap av et større selskap, og dere ikke oppfyller kravene til økonomi, kan du støtte deg på morselskapets økonomiske kapasitet. 

I slike tilfeller må du velge Ja og invitere underleverandøren eller morselskapet til å fylle ut ESPD-skjemaet. 

06_ESPD_2.png

 

07_ESPD_2.png

 

Opplysninger om underleverandører som leverandøren ikke støtter seg på

Har leverandøren til hensikt å bruke underleverandør til å oppfylle kontrakten?

Anskaffelsesforskriften § 19-2 omtaler underleverandører. Dersom du ikke har til hensikt å benytte seg av bestemte underleverandører for å oppfylle kontrakten, så svarer du "Nei".

08_ESPD_2.png

 

Dersom du har til hensikt å benytte bestemte underleverandører for å oppfylle kontrakten, så kan du opplyse om hvem disse er på dette punktet ved å svare "Ja".

09_ESPD_2.png

 

OBS

Merk at det ikke er pålagt at underleverandører man ikke støtter seg på skal fylle ut en egen ESPD, med mindre oppdragsgiver ettertrykkelig har bedt om dette. Hvis innkjøper ettertrykkelig har bedt om at underleverandøren SKAL fylle ut ESPD for underleverandører i konkurransegrunlaget, skal du svare Ja og invitere disse til å besvare deres separate ESPD.

Les mer om bruk av underleverandører på Næringsdepartementets nettsider

 

Var denne artikkelen nyttig?
9 av 18 syntes dette var nyttig