Innstillinger for ny kunngjøring/konkurranse

Denne oversikten inneholder veiledere for oppsett av ulike kunngjøringer/konkurranser i Mercell:

Konkurranse under nasjonal terskelverdi med frivillig kunngjøring i Doffin

Under EU-terskelverdi - Åpen tilbudskonkurranse

Under EU-terskelverdi - begrenset tilbudskonkurranse (to trinn)

Over EU-terskelverdi - Åpen anbudskonkurranse

Over EU-terskelverdi - Begrenset anbudskonkurranse

Over EU-terskelverdi - konkurranse med forhandling

Dynamisk innkjøpsordning over EU-terskelverdi

Konkurranse med delkontrakter

Veiledende kunngjøring - Forhåndsvarsel om konkurranse

Veiledende kunngjøring - Kun veiledende (RFI)

Forhåndskunngjøring (Kun ikke-statlige virksomheter)

Intensjonskunngjøring

 

Du kan registrere en konkurranse hvor du kun sender invitasjon til utvalgte leverandører, eller publiserer konkurransen i Mercells database av leverandører i tillegg til utvalgte leverandører.

Under Type kunngjøring velger du Kontrakt eller Rammeavtale.

I en konkurranse under nasjonal terskelverdi uten kunngjøring i Doffin, velger du riktig forskrift, men du skal du ikke velge kunngjøringsskjema, dvs. du lar valget for offentlig kunngjøringsskjema stå til Velg skjema.

mceclip1.png

 

OBS

Hvis konkurransen kun skal sendes til et utvalg av leverandører og ikke til Mercells leverandørdatabase, må du huske å gå til Betingelser i konkurransen og velge Kun utvalgte leverandører. Dette valget får du først etter at du har klikket på Lagre.

 

 

Konkurranse under nasjonal terskelverdi med frivillig kunngjøring i Doffin

Under Type kunngjøring velger du Kontrakt eller Rammeavtale. Her må du velge "Under nasjonal terskelverdi", velge aktuell forskrift, velg skjema 102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin, og kontraktstype.

12_Konkurranse.png

 

Under Type kunngjøring velger du Kontrakt eller Rammeavtale. Velg "Under EU terskelverdi", aktuell forskrift og riktig skjema, Åpen prosedyre og kontraktstype.

13_Konkurranse.png

 

Under Type kunngjøring velger du Kunngjøring av konkurranse i to trinn. Velg deretter "Under EU terskelverdi", aktuell forskrift og riktig skjema, Begrenset prosedyre og riktig kontraktstype. Les veileder for å gjennomføre en to-trinns konkurranse her.

mceclip0.png

 

Over EU-terskelverdi - Åpen anbudskonkurranse

Under Type kunngjøring velger du Kontrakt eller Rammeavtale. Velg "Over EU terskelverdi", aktuell forskrift, aktuelt skjema, Åpen prosedyre og riktig kontraktstype.

18_Konkurranse.png

 

Over EU-terskelverdi - Begrenset anbudskonkurranse

Under Type kunngjøring velger du Kunngjøring av konkurranse i to trinn. Velg deretter "Over EU terskelverdi", aktuell forskrift og riktig skjema, Begrenset prosedyre og riktig kontraktstype. Les veileder for å gjennomføre en to-trinns konkurranse her.

19_Konkurranse.png

 

Over EU-terskelverdi - konkurranse med forhandling

Når du skal gjennomføre en konkurranse med forhandling etter FOA del III, må dette gjennomføres som en to-trinns prosedyre.

I en dynamisk innkjøpsordning er all kommunikasjon elektronisk, både når du etablerer ordningen og gjennomfører anskaffelsene.

Slik etablerer du ordningen:

  1. Du kunngjør først en begrenset anbudskonkurranse.
  2. Du behandler alle søknadene og tar opp alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Du kan ikke begrense antallet leverandører.
  3. Først når du skal kjøpe inn en konkret ytelse, ber du om tilbud fra leverandørene.

 Avrop/anskaffelser skal gjennomføres på denne måten:

  1. Alle leverandører som er tatt opp på ordningen på tidspunktet for avropet, skal inviteres til å gi tilbud. Tilbudsfristen skal være på minst 10 dager.
  2. Du tildeler kontrakt etter å ha vurdert det/de tildelingskriteriene du har oppgitt i kunngjøringen. Tildelingskriteriene kan presiseres ved hvert enkelt avrop.

Du kan kvalifisere leverandører fortløpende hele perioden.

Les veileder for å gjennomføre en to-trinns konkurranse her.

20_Konkurranse.png

 

Dynamisk innkjøpsordning over EU-terskelverdi

Under Type kunngjøring velger du Kunngjøring av konkurranse i to trinn. Velg deretter "Over EU terskelverdi", aktuell forskrift og skjema 02 - Kunngjøring, Begrenset prosedyre og riktig kontraktstype. Nederst må du huke av for Dynamisk innkjøpsordning.

mceclip0.png

 

Les mer om dynamisk innkjøpsordning her.

 

Konkurranse med delkontrakter

Under Type kunngjøring velger du hva slags type avtale som skal inngås. Det er kun ved "Kontrakt" eller "Rammeavtale" at valget med "Del opp i delkontrakter" er tilgjengelig.

mceclip1.png

 

Les mer om konkurranse med delkontrakter her.

 

Valget med delkontrakter er tilgjengelig med følgende oppsett:

Type kunngjøring Terskelverdi Forskrift Skjema
Kontrakt og Rammeavtale Under nasjonal Alle Ingen skjema
Kontrakt og Rammeavtale Under EU Anskaffelsesforskriften 52 Kunngjøring etter del II
Kontrakt og Rammeavtale Over EU Anskaffelsesforskriften 02 Kunngjøring
Kontrakt og Rammeavtale Over EU Forsyningsforskriften 5 Kunngjøring - Forsyningssektoren

 

Veiledende kunngjøring - Forhåndsvarsel om konkurranse

For å varsle markedet om kommende konkurranser kan du publisere en veiledende kunngjøring på Doffin. Denne kunngjøringen skal inneholde en kort beskrivelse av anskaffelsen. Du må likevel kunngjøre selve konkurransen på Doffin/TED.

Fordelen med veiledende kunngjøringer er at markedet varsles om kommende anskaffelser og får tid til å forberede seg. I tillegg kan du forkorte fristen for å levere inn tilbud til 10 dager, under forutsetning av at den veiledende kunngjøringen tidligst ble publisert 12 måneder og senest 35 dager før kunngjøringen av konkurransen.

Under Type kunngjøring velger du Andre kunngjøringer. Velg Over EU-terskelverdi, velg riktig skjema (se tabellen nedenfor), velg kunngjøringstype Forhåndsvarsel med formål om å redusere fristen for mottak av tilbud. Velg riktig kontraktstype.

24_Konkurranse_2.png

 

Veiledende kunngjøring med forhåndsvarsel finnes med følgende innstillinger:

Type kunngjøring Terskelverdi Forskrift Skjema
Andre Over EU Anskaffelsesforskriften 01 Veiledende kunngjøring
Andre Over EU Anskaffelsesforskriften 05 Veiledende kunngjøring

 

Det er også mulig å publisere en veiledende kunngjøring som en invitasjon til dialog eller anmodning om informasjon i forbindelse med forberedelsene til en kommende konkurranse. 

OBS

Vær oppmerksom på at det å bruke veiledende kunngjøring som en RFI ikke dekker det samme formålet som Veiledende kunngjøring - Forhåndsvarsel om konkurranse nevnt ovenfor, og gir derfor ikke mulighet til å forkorte tidsfristen for å innlevere tilbud.

 

25_Konkurranse_2.png

 

Veiledende kunngjøring/RFI/Kun til veiledning finnes med følgende innstillinger:

Type kunngjøring Terskelverdi Forskrift Skjema
Andre Over EU Anskaffelsesforskriften 01 Veiledende kunngjøring
Andre Over EU Anskaffelsesforskriften 05 Veiledende kunngjøring

 

I en begrenset anbudskonkurranse eller en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring kan du kunngjøre konkurransen gjennom en forhåndskunngjøring.

Fordelen med denne kunngjøringen er at det gir deg muligheten til å være tidlig ute med å informere markedet om dine planer, at du kan kunngjøre flere konkurranser samlet og at det vil være den eneste kunngjøringen av konkurransene. Leverandører som er interessert vil melde sin interesse og du inviterer disse direkte senere om å komme med tilbud.

 

OBS

Etter forskriftens del III er det kun ikke-statlige virksomheter som kan benytte forhåndskunngjøring som eneste kunngjøring av konkurransen, jf. FOA § 21-2 (2). Statlige virksomheter må benytte seg av alminnelig kunngjøring for anskaffelser etter del III.

 

 

Under Type kunngjøring velger du Rammeavtale, Velg over EU-terkselverdi, skjema 01 - Veiledende kunngjøring, kunngjøringstype Forhåndsvarel om konkurranse, og prosedyre Konkurranse med forhandling elelr Begrenset prosedyre.

26_Konkurranse.png

 

Intensjonskunngjøring

Hvis du mener det foreligger hjemmel for å ikke kunngjøre en konkurranse, dvs en såkalt "direkte anskaffelse", kan du, før du inngår kontrakt publisere en intensjonskunngjøring for å informere markedet at du har til hensikt å inngå en kontrakt, jf. FOA § 8-18 (del II) og § 21-5 (del III). 

Intensjonskunngjøringer er anvendelig der du mener 

  • anskaffelsen ligger utenfor anskaffelsesregelverkets virkeområde, eller
  • hvor kontrakten er unntatt regelverket etter § 5-2 (del II) eller
  • hvor vilkårene for konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring i § 13-3, feks der du allerede har kunngjort en anskaffelse og det ikke kom inn tilbud eller alle tilbudene som kom inn var uakseptable,eller 
  • anskaffelse uten konkurranse i § 13-4 er oppfylt (del III), eks der ytelsen kun kan leveres av en person fordi det er et unikt kunstnerisk verk.

Oppsett intensjonskunngjøring under EU terskelverdi:

28_Konkurranse.png

 

Oppsett av intensjonskunngjøring under EU terskelverdi:

27_Konkurranse.png

 

Du kan velge om kunngjøringen gjelder intensjon om å inngå kontrakt, eller inngåelse av forhandlinger uten forutgående kunngjøring.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig