Hva er alternative tilbud?

Alternative tilbud er definert i FOA § 23-4. 

(1) Oppdragsgiveren kan tillate eller kreve alternative tilbud. I så fall skal han angi dette i kunngjøringen eller i invitasjonen til å bekrefte interesse.

(2) Oppdragsgiveren kan fastsette at leverandørene kan gi alternative tilbud bare når de samtidig gir tilbud som er i samsvar med løsningene som er beskrevet i anskaffelsesdokumentene.

(3) Oppdragsgiveren skal angi hvilke absolutte krav de alternative tilbudene skal oppfylle, og eventuelle særlige krav som gjelder for utformingen av de alternative tilbudene, i anskaffelsesdokumentene.

(4) Dersom oppdragsgiveren tillater eller krever alternative tilbud, skal han sikre at tildelingskriteriene kan anvendes ved evalueringen av både de alternative tilbudene og tilbudene som er i samsvar med løsningen som er beskrevet i anskaffelsesdokumentene.

(5) Alternative tilbud skal ha tilknytning til leveransen. Oppdragsgiveren kan ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende på grunnlag av at det, dersom det antas, vil bli en tjenestekontrakt i istedenfor en varekontrakt eller en varekontrakt istedenfor en tjenestekontrakt.

 

Hva er forskjellen på alternative tilbud og parallelle tilbud?

Parallelle tilbud: Flere tilbud fra samme leverandør hvor alle oppfyller oppdragsgivers kravspesifikasjoner men med forskjellige ytelser og til forskjellige pris. En leverandør kan levere ett tilbud med lav pris og lav ytelse, og ett tilbud med høyere pris og høyere ytelse. Oppdragsgiver evaluerer disse tilbudene fra samme leverandør som om de er frittstående tilbud. Les mer om dette her.

Alternative tilbud: Flere tilbud som gir alternative løsninger for å løse en oppgave hvor helt spesifikke minimumskrav er oppfylt. La oss si du skal kunngjøre en kontrakt hvor folk skal kunne krysse en fjord. Minimumskravet er at folk skal fraktes fra den ene siden av fjorden til den andre. Alternative tilbud vil da være alternative løsninger som oppfyller dette kravet: ferje, bru, tunnel, eller kanskje hyperloop? Alle løsningene evalueres hver for seg, og oppdragsgiver må på forhånd angi hvordan forskjellige løsninger skal vurderes og sammenlignes.

 

Funksjonen for alternative tilbud kan ikke aktiveres i konkurranser hvor kunngjøringsskjemaet ikke muliggjør valg for alternative tilbud, jf. 1. ledd i forskriften sitert ovenfor. Dette gjelder f.eks. konkurranser etter FOA del II, hvor kunngjøringsskjemaet på Doffin ikke inneholder eget avsnitt for denne informasjonen.

I FOA del III er informasjon om alternative tilbud angitt i skjemaet II.2.10):

mceclip0.png

 

Når leverandørene leverer tilbud i en konkurranse som aksepterer alternative tilbud, har leverandører muligheten til å levere ordinære tilbud samt et ubegrenset antall alternative tilbud.

I likhet med parallelle tilbud, kan alternative tilbud navngis slik at de kan skilles fra hverandre.

 

Opprette en konkurranse med alternative tilbud

Muligheten for å tillate alternative tilbud finner du på Betingelser-fanen. Når du velger å huke av for Alternative tilbud, får du en rullegardinmeny med 3 valg. Disse valgene er i tråd med kravene i forskriften nevnt over.

mceclip0.png

 

Dersom du velger alternativ 2 "Leverandøren må levere et alternativt tilbud", vil leverandører få en advarsel på slutten av tilbudsprosessen hvis han kun leverer et ordinært tilbud. 

Hvis alternativ 3 er valgt, kreves det ingen spesifikk rekkefølge i tilbudsprosessen. Det vil si at leverandøren kan levere et alternativ tilbud først og deretter et ordinært tilbud, eller vice versa. Leverandører blir imidlertid advart mot slutten av tilbudsprosessen hvis de ikke har levert et ordinært tilbud ennå.

OBS

Når du har aktivert funksjonen for alternative tilbud, må du registrere minst ett krav under Krav-fanen.

I henhold til kravene i forskriften, må alternative tilbud oppfylle gitte minimumskrav. Det betyr at du må opprette minst ett krav i Mercell med Krav-funksjonen. Hvis du ikke har brukt denne funksjonen før, kan du lese denne veilederen for mer informasjon.

I eksemplene nedenfor har vi lagt inn kun ett krav:

mceclip8.png

Ut over dette registrerer du og publiserer konkurransen på vanlig måte.

 

Evaluere alternative tilbud

Når tilbudsfristen er gått ut, vil du i leverandører-fanen se at det er gitt flere tilbud.

mceclip1.png

 

Klikker du på mceclip2.png helt til høyre, åpner du det tilbudet leverandøren leverte sist.

mceclip3.png

 

Hvis du ønsker å se alle tilbudene fra samme leverandør eller tilbudene fra alle leverandørene, klikker du på Sammenlign tilbud

mceclip5.png

 

I boksen til høyre får du en oversikt over leverandørene og de tilbudene de har levert. Tilbudene som er levert som et alternativt tilbud er merket med Alternativt tilbud. Du ser også hva leverandørene har kalt tilbudene sine. Velg hvilke tilbud du ønsker å sammenligne ved å huke av i boksen og klikk på Oppdater.

mceclip4.png

 

Velg hva du ønsker å evaluere, i dette bildet har vi valgt Krav, og vi får opp leverandørenes svar på kravet vi har registrert. Hvis du registrerer flere krav vil alle kravene vises i dette bildet.

mceclip6.png

 

For øvrig skjer tildeling på vanlig måte, men i stedet for å tildele en leverandør, velger man i stedet hvilket tilbud man ønsker å inngå kontrakt om.

mceclip7.png

 

Dersom du har modulen for forhandlinger, har du muligheten til å starte forhandlingsrunder. Les mer om dette her.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig